Uputstvo za montažu

aluminijumski sistem

Predstavlja kompletan sistem namenjen za montažu polikarbonatnih saćastih ploča debljine 10mm (LEXAN LTC10). Može se alternativno koristiti i za vezivanje ili učvršćavanje i drugih ploča date debljine (PP, ABS i sl.).

Čine ga aluminijumski profili:

1) međuprofil                                       2) završni profil

                               

 

zatim, vezni elementi:

1)  T vezni elementi                                             2) Ugaoni vezni elementi

                              

i posebno razvijene gume, odabranih oblika preseka i tvrdoće koje dozvoljavaju nesmetano termičko širenje polikarbonatnih ploča - bez pojave dodatnih napona usled promene temperature:

1)  Uskočna guma,                                               2) Zaptivna guma

                         

U sistemu datog vezivanja se koristi preostali standardni materijal kao što su filter trake, antidust trake, zavrtnji, podloške, zaptivni materijal i sl.

 

Rasponi oslanjanja profila na čeličnu podkonstrukciju

Proračunski je uzet sklop alumijumskog profila sa pločom LEXAN 10mm.  d=0,7m.

Pregled prema rasponu profila (L)

(proračunski je uzet kao greda sa dva uklještenja pri referntnom proračunskom opterećenju od 100N/m2, proračun na dozvoljeni ugib L/200)


Važno je napomenuti da je proračun na maksimalni dozvoljeni ugib uzet kao strožiji kriterijum. Prema kriterijumu maksimalnog dozvoljenog napona dati sklop ima dodatnu rezervu nosivosti i ispunjava nosivost u gore navedenom najkritičnijem.

Pregled prema proračunskom opterećenju

(referentni raspon grede je 2,4m - za manje raspone povećava se stepen nosivosti)

 

Primer montaže na nadstrešnici

Na postavljenom čeličnom nosaču, sastavljenom od elemenata nosećih stubova i rožnjača, vrši se postavka alumijumskih profila.


    

 

 

 

razmak između rožnjača L se kreće od 1,6 do 2,2m zavisno od opterećenja

 

 

 

 

 

 

 

 

razmak između profila d je     03,7m ako je L ≥ 1,5m , pri opterećenju 100N/m2

 

 

 

 

 

 

 

1.     Postavljaju se prvo Z profili pričvršćuju vijcima samorescima za elemente rožnjača. Preporučuje se vijak 6,3 x 40 mm. Za uklapanje Z profila pod pravim uglom preporučuje se gerovanje krajeva profila na 45°. Dati sistem se uvek koristi u osloncima alu profila i podkonstrukcije.

 

 

2.      Dva gerovana Z profila se vezuju ugaonim veznim elementom. Fiksiranje ugaonog veznog elementa se vrši pomoću dva zavrtnja sa krstastom glavom dim. 4.8 x 32 mm. Koristiti burgiju 4,5mm (ili 4,4mm) za predbušenje. Preporuka: ako se montaža vrši na objektu, usled otežanog pristupa koristi se bušenje novih rupa kroz sklop profila i ugaonog veznog elementa (kao na slici); u slučaju montaže u radioničkim uslovima, povezivanje se može vršiti precizno na postojeće rupe sa zavrtnjevima M6 x 25mm sa okruglom glavom.

 

 

 Za bolje dihtovanje aluminjumskih gerovanih spojeva preporučuje se korišćenje zaptivnih masa, tako što će se pre završnog spoja na presek profila naneti zaptivna masa u tankom sloju, a zatim izvršiti povezivanje (npr. Sika Multi Seal).

3.     Po završenom spajanju vrši se ubacivanje zaptivne gume (donja guma) u obe strane spojenih profila.


4.     Povezivanje medjuprofila i završnog profila - obratiti pažnju na prethodno razmeravanje i postavljanje pravilnog razmaka za poziconiranje T veznog elementa.  Koristiti zavrtanj za lim dim. 4,8 x 32mm. Za povezivanje T veznog elementa sa međuprofilom koristiti zavrtanj za lim dim. 4,8 x 20mm. Po istom postupku se postavljaju svi ostali međuprofili.

5.      Završiti postavljanje Zaptivnih guma (donja guma) u povezane profile.


6.      Postavljanje Lexan ploče debljine 10mm.  Sa slobodnog kraja vrši se ubacivanje Lexan Ploče do dimenzije da 20mm uđe u krajeve profila.


7.    Postavlja se u nizu po istom principu međuprofil, gume i polja Lexan-a. Sve gume iseći skalpelom na dimenziju sklopa kako krajevi nebi prelazili mere koje ometaju dalju montažu.

9.    Zatvaranje završne strane se može obaviti na dva načina:

1) Z profilom - ako je veliki nagib (ugao) pokrivača krova ili nadstrešice; ako se objekat sa strana zidova zatvara pa je potrebno dobro dihtovanje; ako su estetski zahtevi takvi da se površina pokrivača vidi sa drugih mesta i da je potreban monolitan aluminijumski oblik; u aplikacijama lanterni, kupola i sl. formi.

  

  U datom slučaju vrši se bušenje rupe sa strane profila, burgijom 4.5 se prolazi kroz sklop ugaonog veznog elementa i profila. Razbušuje se rupa na spoljnoj strani profila za prolaz glave zavrtnja 4.8 x 20mm.

Za vezivanje T veznog elementa sa završnim profilom, vrši se povezivanje odozgo po sredini profila tako da uhvati T vezni element.

 

 

2) F alumijumskom lajsnom - ako su uglovi nadstrešnice ili krovnog pokrivača manji i voda sa prljavštinom slabije otiče, ovaj sistem omogućava najmanju prepreku zadržavanja uz prednost postojanja okapnice F profila. U datom slučaju profili se zatvaraju sa L aluminijumskim vinklovima dim. 40 x 20mm  i pričvršćuju se zavrtnjima odozgo u dve tačke - imaju funkciju da stabilizuju F lajsnu i zatvore kutiju profila.

10. Na dati sistem se uspostavlja cela konstrukcija nadstrešnice.

 

Napomena kod lučnih formi nadstešnica:

- za slučajeve lučnih formi nadstrešnica, neophodno je vršiti blago ugaono zasecanje veznih elemenata koji ulaze u savijeni profil kako bi se ispravno montirali.

-kod manjih radijusa savijanja, prilikom ubacivanja LEXANA-a praktikovati simetrično povlačenje uz rad dva montažera - preporuka na lokaciji montaže.

beton b30
akcija (1)
rezana gradnja
dekorativni blok
akcija
akcija razno 07
akcija razno 06
akcija razno 05
20240601_124710
akcija razno 03
akcija razno 02
Mas-promet

Kontaktirajte nas

Pri čemu će Vam naši komercijalisti pomoći da izaberete neophodan materijal za gradnju ili da pronađete najbolje rešenje.

Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 7:00 - 15:30 Subota: 7:00 - 13:30 Nedelja neradni dan

Milenko Šurlan - Direktor
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 500 879
milenko@mas-promet.co.rs
Sendvič paneli , pvc podovi
Borka Šurlan:
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 522 377
borka@mas-promet.co.rs
Fasade , građevinski materijal
Borislav Zeremski
+381 (0)21 820 766
+381 (0)63 110 6 740
stiropor@mas-promet.co.rs
Sečenje stiropora
Milenko Šurlan - Direktor
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 500 879
milenko@mas-promet.co.rs
Stolarija
Karlo Sekereš
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 108 6 807
sekeres@mas-promet.co.rs
Građevinski materijal